Datagrundlag til varsling af oversvømmelser

Nogle steder i Danmark er mere udsatte for oversvømmelser end andre, og de danske myndigheder har udpeget en række områder, der vurderes at være i særlig risiko for oversvømmelser. I disse områder bidrager SDFI med hyppigere opdatering af datagrundlaget for klimatilpasning og fremtidige varsler af oversvømmelse, jf. [indsæt link til Vand fra alle sider” undersiden] igennem en række initiativer, som skal understøtte, at der etableres og stilles relevante data til rådighed, herunder kortlægning af potentiale for oversvømmelsesrisiko.

Læs mere om de konkrete initiativer og data nedenfor og se denne korte infovideo: [Indsæt varslings-video].

Hyppigere lokal opdatering af Danmarks Højdemodel (DHM)

SDFI indsamler hvert år data for 1/5 af landet til Danmarks Højdemodel. Danmarks Højdemodel består af flere datasæt, der tilvejebringes ved laserscanning fra fly.

For at understøtte datagrundlaget for fremtidige varsler af oversvømmelse i Danmark, indsamles data til Danmarks Højdemodel hyppigere i de udpegede risikoområder, og for disse områder opdateres højdemodellen årligt.

Du kan læse mere om Danmarks Højdemodel her: Danmarks Højdemodel (sdfi.dk)

Hyppigere lokal opdatering af det hydrologiske tilpasningslag

Igennem GeoDanmark-samarbejdet arbejder SDFI tæt sammen med landets 98 kommuner om løbende at opdatere det hydrologiske tilpasningslag. I de udpegede risikoområder arbejdes der på, at ajourføringen af det hydrologiske tilpasningslag som minimum sker en gang om året.

Det hydrologiske tilpasningslag er en samlebetegnelse for GeoDanmark-vektorobjekterne DHMLinje og DHMHestesko, som er en del af GeoDanmark-grunddata og bruges sammen med Danmarks Højdemodel til beregning af en række oversvømmelseskort til brug for screening, herunder Bluespot [indsæt link til afsnit om ”Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag” under ”Vand fra alle sider”].

Læs mere om det hydrologiske tilpasningslag på GeoDanmarks hjemmeside (Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag - geodanmark) og på SDFIs Dataforsyning (Danmarks Geografi - GeoDanmark (dataforsyningen.dk)).

Indarbejdelse af vandløbstværsnit i Danmarks Højdemodel

Danmarks Højdemodel produceres ved hjælp af laserscanning fra fly, men som det er i dag, er det ikke muligt med laserscanningen at måle dybdeforholdene under vandoverflader. Man kan derfor ikke aflæse vandløbenes korrekte form under vandoverfladen i Danmarks Højdemodel. Vandløbenes fysiske form har imidlertid stor betydning for udbredelsen af oversvømmelser fra vandløb i forbindelse med skybrud og længerevarende regn. SDFI er derfor i gang med at udvikle en metode, der skal gøre det muligt at anvende tilgængelige informationer om vandløbene fra bl.a. kommunerne, til at justere højdemodellen, så gengivelsen af vandløbenes bund og form i Danmarks Højdemodel bliver mere retvisende og i højere grad afspejler de faktiske forhold. SDFI tager udgangspunkt i de vandløbsskikkelsesdata, der gøres tilgængelige på Dataforsyningen og hipdata.dk.

Læs mere om vandløbsskikkelsesdata og hvordan det er muligt at stille informationer om vandløbenes fysiske form til rådighed her: Skikkelsesdata for vandløb - geodanmark

Oversvømmelseskort til brug for screening

SDFI beregner årligt landsdækkende risici-kort for oversvømmelser på baggrund af data fra Danmarks Højdemodel og det Hydrologiske tilpasningslag, der kan anvendes til screening for oversvømmelsesrisici. De årligt producerede oversvømmelseskort for havvandsstigninger (Havvand på Land) og ekstremregn (Bluespot-Ekstremregn) bruges til planlægning af både beredskabsaktiviteter og klimatilpasning, og understøtter varsling af oversvømmelser. Derudover udvikles i 2023-26 nye oversvømmelseskort for vandløb, der understøtter varsling og beredskabsaktiviteter i forbindelse med risiko for vandløbsoversvømmelser.

Satellitoversvømmelsesdata (observationsbaserede oversvømmelseskort)

SDFI medvirker i et projekt sammen GEUS og DMI om udvikling af metoder til kortlægning af våde og oversvømmede arealer ud fra satellitdata fra ESA's Sentinel-1 satellitter, der kan bruges til modeludvikling og kvalificering af prognoser for oversvømmelser. Oversvømmelser i vandløb og det åbne land kan være vanskelige at forudsige og er ofte knyttet til situationer med højtstående grundvand og vandmættede jorde. GEUS har fx vist, at dalbunde kan være oversvømmede i langt større omfang end det der vises i modellerede oversvømmelser fra vandløb, da oversvømmelserne også skyldes højtstående grundvand. Der findes ingen direkte målinger af oversvømmelser og deres udbredelse, der kan anvendes til at validere tilsvarende modelberegninger i Danmark. Det er til gengæld muligt at bestemme konkrete oversvømmelser til validering af varslingssystemet med satellitbaserede kortlægninger af våde arealer, der kan bruges som et supplerende datasæt til at vurdere sandsynlighed for oversvømmelse.

Igennem projektet opbygges et arkiv af satellitbaserede oversvømmelsesdata, der stilles frit til rådighed for alle. Disse data vil løbende blive udstillet på xxx (link).

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udvikler datagrundlag, der understøtter varsling af oversvømmelser hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Dette sker igennem en række konkrete initiativer, som alle har til formål at bidrage til datagrundlaget for fremtidige varsler af oversvømmelse.

Kystdirektoratet (KDI) har på baggrund af en screening, der er foretaget i forbindelse med implementeringen af EU’s oversvømmelsesdirektiv, udpeget områder der er særligt udsatte.